SCRIPTA MEDICA

FACULTATIS MEDICAE UNIVERSITATIS BRUNENSIS MASARYKIANAE
JOURNAL FOR BIOMEDICAL RESEARCH

POKYNY PRO ÚPRAVU RUKOPISŮ PRACÍ PRO SCRIPTA MEDICA

(Text pokynů je možno otevřít ve formátu PDF.)

Rukopis experimentální práce nebo krátkého sdělení má tyto části v následujícím pořadí:

 1. Název práce (výstižný a stručný), maximálně 15 slov.
 2. Jméno autora (autorů): příjmení, zkratka křestního jména, bez titulů, jsou-li autoři z více pracovišť identifikují se horním číselným indexem za jménem; hvězdičkou (*) je možno označit autora pro korespondenci nebo je-li kontaktní adresa odlišná a ta se pak uvede v poznámce pod čarou.
 3. Pracoviště: plný úřední název pracoviště s označením sídelního měst; jsou-li autoři z více pracovišť, uvádějí se všechna pracoviště podle pořadí autorů s identifikací horním číselným indexem před názvem pracoviště.
 4. Abstrakt maximálně 300 slov (nestrukturovaný, nečleněný na Úvod, Materiál a metody, Výsledky, Diskuse, Závěry).
 5. Klíčová slova (3 - 5), např. Normothermia, Extracorporeal circulation.
 6. Seznam použitých zkratek (Abbreviations used).
 7. Úvod (Introduction).
 8. Materiál a metodika (Materials and Methods)
 9. Výsledky (Results)
 10. Diskuse (Discussion)
 11. Závěry (Conclusions), jen v případě, že se odlišuje od souhrnu.
 12. Poděkování (Acknowledgements), popř. jiné oznámení (finanční krytí výzkumu grantem).
 13. Literatura (References).
  Citace literatury v textu
  V textu musí být citovány všechny publikace, z nichž autoři čerpali důležité informace. U sekundárních informací je zapotřebí uvést jejich zdroj. Nepoužívají se citace typu "osobní sdělení" nebo "nepublikované údaje".
  Odkazy v textu se uvádějí arabskými číslicemi v závorkách v pořadí, v němž se postupně objevují. Odkazy citované pouze v tabulkách nebo v popisu k obrázkům je třeba očíslovat v pořadí podle místa na němž se v textu příslušná tabulka nebo obrázek poprvé zmiňuje.
  Seznam citovaných položek
  Číslovaný seznam citovaných položek obsahuje pouze publikace zmiňované v textu. Každá položka obsahuje jména všech autorů pokud jejich počet nepřesahuje pět, při vyšším počtu autorů se uvádějí první tři s doplněním et al. Citační položky v jiném jazyce než angličtině je třeba doplnit anglickým překladem v hranatých závorkách. Každá položka seznamu je samostatným odstavcem s údaji identifikující časopis nebo knihu podle následujících příkladů:
  Citace v časopisech:
  Standardní časopisy: You Ch, Lee KY, Chey RY, Menguy R. Electrogastrographic study of patients with unexplained nausea, bloating and vomiting. Gastroenterology 1980; 79: 311-14.
  Supplement časopisu: Frumin AM, Nussbaum J, Esposito M. Functional asplenia: demonstration of splenic activity by bone marrow scan (Abstract). Blood 1979; 54 (Suppl 1): 26a.
  Citace z knih:
  Autory jsou osoby: Eisen HN. Immunology: an introduction to molecular and cellular principles of the immune response. 5th ed. New York: Harper and Row, 1974: 406 pp.
  Autorem je editor: Dausset J, Colabani J, eds. Histocompatibility testing 1972. Copenhagen: Munksgaard, 1973: 128 pp.
  Kapitola v knize: Weinstein L, Swartz MN. Pathogenic properties of invading microorganisms. In: Sodeman WA Jr, Sodeman WA, eds. Pathologic physiology: mechanisms of disease. Philadelphia: EB Saunders, 1974: 145-72.
  Publikace ve sborníku: DuPont B. Bone marrow transplantation in severe combined immunodeficiency with an unrelated MLC compatible donor. In: White HJ, Smith AR, eds. Proceedings of the Third Annual Meeting of the International Society for Experimental Hematology, Houston: International Society for Experimental Hematology, 1974: 44-6.
  Redakce Scripta Medica používá citační formát podle "Uniform Requirements for Manuscripts Submitted to Biomedical Journals: Writing and Editing for Biomedical Publication" (říjen 2004) publikovaných International Committee of Medical Journal Editors (ICMJE). Podrobná verze těchto požadavků na citační formát je na internetové adrese www.ICMJE.org. Zkratky časopisů se používají podle seznamu každoročně publikovaného v lednovém čísle "Index Medicus".
 14. Dokumentace (tabulky, grafy, schémata, obrázky, fotografie apod.).
  Tabulky se přijímají vyhotovené v textovém (Word) nebo tabulkovém (Excel) editoru vytisknuté na samostatném listu. Každá tabulka má číslo, název, popř. vysvětlivky (legendu).
  Ilustrace musí být předány v dokonalém provedení na samostatném listu. Schémata, grafy a kreslené obrázky musí být ve stavu "camera-ready" s kvalitními popisky, propisotem nebo textovým editorem, nikoliv psacím strojem. Vhodné jsou kresby zhotovené v digitální formě. Fotografické obrázky je třeba dodat jedině jako kvalitní fotografie na lesklém papíře nebo jako kvalitní digitální obrázky. Všechny obrázky dodané v digitální formě musí být zhotoveny v rozlišení 300 dpi ve formátu TIFF. Barevné fotografie se přijímají jen v omezené míře po předchozí dohodě s redakcí. Mikroskopické obrázky musí mít vyznačeno zvětšení. Ilustrace které nejsou dodané v digitální formě musí být na rubu očíslovány a opatřeny identifikací měkkou tužkou (pořadové číslo ilustrace, jméno prvního autora a začátek titulu práce). Při větším počtu je fotografie je vhodné dodat v takovém počtu a formátu, aby zaplnily zrcadlo jedné strany (125 x 180 mm). Grafy se přijímají zhotovené v textovém editoru a jsou v textu označovány jako obrázky. Na každou tabulku či ilustraci musí být odkaz na příslušném místě v textu kurzivou (Table 1) nebo (Fig. 3), (Figs 2, 3 and 4). Veškerou dokumentaci je třeba dodat rovněž ve dvojím vyhotovení.
 15. Vysvětlivky a popis k dokumentaci. Vysvětlující text k obrázkům je připojen jako poslední samostatná část rukopisu (Legends to Figures). Každá tabulka a obrázek (graf) má svůj nadpis, případně vysvětlivky použitých značek a případně krátký vysvětlující text (pokud není uvedeno v textu článku).
 16. V kasuistice mohou být části h) a i) sloučeny v jeden celek (A Case).

TECHNICKÉ POKYNY PRO ÚPRAVU RUKOPISŮ

Úprava rukopisu
Redakce přijímá rukopis, psaný výhradně v editoru Word ve dvou vyhotoveních vytisknutý na formátu A4 kvalitní tiskárnou a současně v elektronické podobě (na disketě, CD-ROM nebo zaslaný e-mailem). Vytisknutá a elektronická verze musí být zcela identické.
Veškerý text rukopisu (včetně nadpisů) se píše libovolným ale jednotným písmem Times New Roman 12 dpi s dodržením základní normy psaní v textovém editoru (mezery jen za čárkami, tečkami a jinými znaménky apod.). Text se člení pouze do nadpisů a odstavců a žádným jiným způsobem se neupravuje (kurziva, tučné písmo, podtrhávání, velikost písma, centrování apod.). Jednotlivé řádky v odstavci se neukončují odklepnutím, jen konec odstavce. V přiloženém vytisknutém příspěvku se doporučuje barevně označit všechny speciální znaky (stupně Celsia, matematické symboly, horní a dolní indexy, řecká písmena apod.).
Pro stanovení rozsahu rukopisu (maximálně 25 stran) se vychází z normalizované rukopisné stránky formátu A4, která je vymezena stejnými okraji (nahoře, dole a po obou stranách 2,5 cm) a celkovým počtem znaků včetně mezer do 3.000 (písmo Times New Roman 12 dpi).

Používání zkratek
Nestandardní zkratky je nutno vysvětlit v závorce při prvním uvedení v textu nebo uvést i s vysvětlením v seznamu za klíčovými slovy. Tyto zkratky se nepoužívají v nadpisu a abstraktu. Redakce doporučuje autorům před vlastní konečnou editací rukopisu prohlédnout několik posledních čísel časopisu Scripta Medica na adrese http://www.med.muni.cz/biomedjournal/ pro doplnění představy o formální úpravě článku.

REDAKČNÍ ŘÍZENÍ

Každý rukopis je hodnocen redakční radou a prochází recenzním řízením. Po jeho ukončení je autor seznámen s jeho výsledkem. V případě, že recenze požaduje větší úpravy v rukopisu, vrátí redakce kompletní rukopis autorovi k přepracování. Autorem provedené úpravy musí být shodné ve vytisknuté verzi i na disketě. Pokud je recenzní řízení nepříznivé, je rukopis autorovi vrácen. Práce, které neodpovídají zaměření časopisu nebo nesplňují výše uvedené požadavky redakce vrátí bez recenzního řízení.
Na adresu prvního autora zašle redakce zdarma 40 kusů separátů publikované práce bez zvláštní objednávky.

KOREKTURY

První korektury jsou zasílány na adresu korespondujícího autora, který je povinen ji provést a vrátit redakci nejpozději do 7 dnů po obdržení. V korektuře je nutno řádně vyznačit korektorskými značkami veškeré nutné opravy, zejména chyby zaviněné tiskárnou. V korektuře není možno provádět jakékoliv změny a doplňky oproti dodanému rukopisu. Druhou korekturu konzultuje s autorem jen výjimečně v případě sporných a nevyjasněných okolností z první korektury.
Práce, jejichž korektury nebyly vráceny ve stanoveném termínu, budou přesunuty do některého z dalších čísel časopisu.

Redakce SCRIPTA MEDICA
Lékařská fakulta Masarykovy univerzity,
Kamenice 5,
625 00 Brno

mkorcova@med.muni.cz

Document ID: 92 | Document visited: 12626 | Document created: 24. 5. 2005 15:49:38 | Last update: 7. 10. 2011 13:28:52
Valid XHTML 1.0! Valid CSS!