Lékařská fakulta Masarykovy univerzity

Tato stránka již není aktualizována. Přejděte na nový web.

 

Aktualizace: 18. 10. 2018 10:47:57
Garant obsahu:
Marián Kišš
Kompletní informace infoimage
Stránka číslo: 1040
Přístupů: 38896
Vytvořeno: 29. 11. 2010 9:46:03

Současnost (od r. 2004)

Dne 1. 2. 2018 se ujal funkce děkana prof. MUDr. Martin Bareš, Ph.D., mezi jehož hlavní priority patří zlepšení vztahu fakulty směrem k veřejnosti, podpora internacionalizace, spolupráce se zahraničními pracovišti a synergická spolupráce všech součástí LF MU, ale také vylepšení vnitřní a vnější komunikace a celkové posílení jména LF MU jako prestižní a stabilní vzdělávací a vědecko-výzkumné instituce.

2010 - 2018

Prof. MUDr. Jiří Mayer, CSc. byl děkanem fakulty od roku 2010 do ledna 2018, po dvě funkční období. Lékařská fakulta Masarykovy univerzity, jako vzdělávací a vědecko-výzkumná instituce, v tomto období usilovala o to být mezi nejlepšími lékařskými fakultami v zemi a vykazovala rozsáhlou publikační činnost.
Zdárně se vyvíjel speciální studijní program pro nadané studenty s rozšířenou vědeckou přípravou P-pool (Pregraduální Program prO mOtivované studenty Lékařství). Jedná se o prestižní a atraktivní formu studia, jehož absolventi mohou v budoucnosti posílit vědecko-výzkumné týmy LF MU nebo být špičkovými klinickými pracovníky.
Zvýšil se zájem o studium v anglickém studijním programu – společenství zahraničních studentů je velmi pestré a dokládá zájem o studium na LF MU z celého světa.
Úspěšně byl dokončen projekt Optimed (optimální medicína), který je nezbytný k tomu, aby studenti byli schopni čelit enormnímu nárůstu poznatků v oblasti biologie a medicíny. Vznikaly také nové výukové materiály a speciální důraz byl kladen na simulační postupy.
V roce 2015/16 začala LF MU připravovat projekt vybudování Komplexního simulačního centra Masarykovy univerzity (SIMU). Cílem tohoto unikátního projektu bude rozšířit výuku o široké spektrum simulačních metod.
Byly rovněž podniknuty konkrétní kroky k podpoře vědy a výzkumu v souladu s ambicí LF MU profilovat se jako prestižní vědecko-výzkumná instituce, která je atraktivní pro studenty i profesní partnery.

2001 - 2010

Nový univerzitní kampus vznikal v letech 2001-2010, a to v několika etapách. Nejprve byl vybudován nový Anatomický ústav (2001) s pietním atriem a sochami O. Zoubka.. Poté byla přestavěna budova bývalého Medipa pro ústav biofyziky, histologie a embryologie a katedra ošetřovatelství. Koncepce Morfologického centra se bohužel nerealizovala.
Základní kámen k vlastnímu kampusu byl položen v listopadu 2004, je koncipován pro 5 000 studentů a 1 000 vysokoškolských pedagogů a výzkumných pracovníků a chodbou propojen s fakultní nemocnicí. První etapa Akademického výzkumného a výukového areálu končila 17. září 2007, nová pracoviště v ní našly ústavy Biologický (část), Biochemický a Patologické fyziologie, dále pak knihovna, informační centrum, studovny, multimediální pracoviště, prodejna knih, rychlá občerstvení a kavárna. Integrované laboratoře byly zprovozněny v září r. 2005. Druhá etapa skončila na jaře 2010, takže školní rok 2010/11 už zahajovala lékařská fakulta kompletně v budovách na Kamenici 3 a 5. V tomto období vznikly také čtyři další kliniky, dvě v Masarykově onkologickém ústavu (Klinika komplexní onkologické péče a Klinika nukleární medicíny), v Dětské nemocnici (Klinika dětské onkologie) a v Úrazové nemocnici Brno (Klinika traumatologie).
Fakulta má v současnosti 54 klinických pracovišť, 12 teoretických ústavů, 8 kateder nelékařských oborů, 5 odborných pracovišť a 1 oddělení cizích jazyků. Lékařská fakulta zaměstnává celkem 82 profesorů, 103 docentů, 370 odborných asistentů, 132 asistentů, 1 lektora, 3 vědecké,výzkumné a vývojové pracovníky a 146 zaměstnanců v administrativě (údaj je z r. 2014).

Děkanem fakulty byl v letech 2003-2010 prof. MUDr. Jan Žaloudík, CSc. Toto období se do historie vepsalo mimořádným stavebním úsilím univerzity. Uskutečňoval se plán komplexní výstavby univerzitního kampusu, který má své počátky v samých začátcích vzniku univerzity v Brně, ale pro nedostatek vůle i peněz nebyl tehdy realizován. (Postavena byla pouze budova pro právnickou fakultu a budova soudního lékařství.)

 

Pro správnou funkci tohoto webu a jeho další zlepšování používáme soubory cookies - více informací. SKRÝT