Lékařská fakulta Masarykovy univerzity

Tato stránka již není aktualizována. Přejděte na nový web.

 

Aktualizace: 24. 9. 2018 11:50:04
Garant obsahu:
Tomáš Navrátil
Kompletní informace infoimage
Stránka číslo: 1593
Přístupů: 9979
Vytvořeno: 19. 8. 2016 7:52:06

Doktorské studium na LF MU - kreditní systém

Doktorské studium probíhá semestrálně, podmínkou postupu do vyššího semestru je získání alespoň 20 kreditů za semestr předchozí nebo 45 kreditů za poslední 2 semestry. Pokud má student 240 a více kreditů a nepřekročil standardní dobu nemusí pro zápis do dalšího semestru splnit předchozí podmínku, viz SZŘ MU, čl. 12.

Standardní doba studia je 4 roky, není však nutné tuto dobu studia dodržet, je možné obhajovat i dříve, pokud student dosáhne předepsaných podmínek (kredity, SRZK, předměty, publikační aktivita, odevzdání dizertační práce). Maximální povolená doba je 7 let. Pro studia započatá v jarním semestru 2012 (tj. od akademického roku roku 2012/2013) je maximální doba studia 8 let, viz SZŘ MU, čl. 27, odst. 3.

Kredity se udělují za předměty:

 1. Příprava disertační práce I-VIII (hodnotí školitel na konci každého semestru a uděluje OR na jeho návrh)
    5 – 25 kreditů/semestr [u2]
  Kroky: sbírání dat, statistické hodnocení, účast na specializovaném semináři, přednášková činnost k tématu práce
  Do šablon pro doktorské studium byl přidán další stupeň Přípravy disertační práce (bez pořadového čísla)-kód DSDP099, který lze opakovaně semestrálně zapisovat, pokud se nepodaří předložit disertaci ve standardní době studia, až do předložení disertace (souvisí s povinností minimální semestrálmní kreditace 20 kr.).
 2. Odborná příprava I-VIII (hodnotí školitel na konci každého semestru a uděluje OR na jeho návrh)
    1 – 8 kreditů/semestr [u3]
  Kroky: absolvování oborově specializovaného předmětu, účast na oborovém semináři, aktiv.přednáška, studium literatury, absolvování oborového předmětu atd
  Možnost zapsat tento předmět je 8x za studium.Tento předmět zahrnuje i zkoušky, zápočty a koloquia za předměty specifické pouze pro danou OR a určuje si je každá OR samostatně)
  Specializované předměty (v sylabu každého doktorského programu na http://www.med.muni.cz/index.php?id=122) pro doktorandy nejsou definovány v is.muni - jsou náplní univerzálně nazvaného předmětu Odborná příprava pro všechny DSP, jejich kombinace a potřeba vzhledem k zvolenému tématu je volné pole pro iniciativní přístup v konzultacích se školitelem a jeho doporučeních. V sylabu je obsah předmětu, garanti a doporučená literatura. Klasická výuka neprobíhá, je to samostudium a absolvování vhodných odborných akcí po celý průběh studia. Celá snaha směřuje k závěrečné státní doktorské zkoušce před obhajobou.
 3. Pomoc při výuce
    1 – 8 kreditů/semestr
    Kroky: samostatná vyuka či pomoc při výuce.
    Předmět možno zapisovat opakovaně
 4. Zahraniční stáž.
    5 – 25 kreditů/semestr
    Předmět možno zapisovat opakovaně
 5. Za absolvování společného předmětu či kurzu
    5 kreditů
    Minimální počet absolvovaných kurzů či předmětů ohodnocený kredity je 5 (angličtina + 4 společné předměty). Maximální počet není stanoven.
    Předmět angličtina je zakončen zkouškou (kreditován jen za složení zkoušky).
 6. Předmět atestace (složená v průběhu DSP):
  složení testu ve Společném kmeni atestačního vzdělávání
    10 kreditů
  složení atestace v oboru shodném (podobném) PhD
    10 kreditů
 7. Za každý bod publikační činnosti
    3 kredity

Pro možnost obhajoby závěrečné práce je povinnost:

 1. Splnit 240 kreditů za studium. [u4]
 2. Absolvovat minimálně 5 společných předmětů.
 3. Splnit publikační minimum 30 kreditů
 4. Složit státní doktorskou zkoušku.
 5. Odevzdat disertační práci.

Jednotlivé OR mohou pro svůj obor zvýšit publikační minimum dle zvážení. NUTNO sledovat publikační požadavky jednotlivých oborových rad na webu LF v odkazu Informace oborové rady.

Jsou vypsány společné kurzy a předměty, každá OR vybere povinné a povinně volitelné pro svůj obor. Minimální počet absolvovaných společných předmětů (kurzů) je 4 (5. předmět je angličtina). [u5]

Povinný předmět pro všechny studenty Ph.D: Angličtina (2 semestry)

Volitelné předměty a kurzy pro všechny studenty PhD [u6] :

 • Molekulární biologie a genetika (kód v IS MU DSMBz01)
 • Nové trendy v patologické fyziologii (kód v IS MU DSNTz01)
 • Nové trendy v lékařské imunologii (kód v IS MU DSTIz01)
 • Analýza klinických dat (kód v IS MU DSAK051)
 • Etika biomedicínského výzkumu (kód v IS MU DSETz01)
 • Rétorika. Kultura mezilidské komunikace (kód v IS MU DSREz01)
 • Získávání vědeckých informací (kód v IS MU DSVIz01)
 • Plánování, organizace a hodnocení klinických studií (kód v IS MU DSAM051)
 • Uživatel počítačové sítě (kód v IS MU DSUP031)

Publikační činnost:

Bodový systém hodnocení publikací pro Ph.D (1 bod = 3 kredity):

Abstrakt ( v ČR nebo v cizině v neimpaktovaném časopise) 1 bod
Souhrnná práce česky 2 body
Souhrnná práce v cizojazyčném časopise bez impakt faktoru 3 body
Abstrakt v časopise s IF, letter to editor v zahraničním časopise 3 body
Originální práce v českém nebo slovenském časopise 4 body
Originální práce v zahraničním časopise bez IF 5 bodů
Souhrnná práce v časopise s IF IF x 10
Originální práce v časopise s IF IF x 10 *
Kapitola v české nebo slovenské odborné knize, sborníku 3 body
Kapitola v zahraniční odborné knize, sborníku 6 bodů
Autorství české nebo slovenské pedagogické publikace (skripta) (1., 2. nebo 3.autor)** 6 bodů
Autorství zahraniční pedagogické publikace (skripta) (1., 2. nebo 3. autor) ** 12 bodů
Autorství české nebo slovenské odborné knihy, monografie (1., 2. nebo 3.autor)** 10 bodů
Autorství zahraniční odborné knihy (1., 2. nebo 3. autor) ** 20 bodů

* např. originální práce v časopise s IF l,8 = 1,8 x 10 = 18 bodů.
** při 4 a více autorech, respektive širším kolektivu autorů, jde jen o autorství kapitoly nebo kapitol knihy
Bodovací ohodnocení u časopiseckých prací a kapitol v knize platí pro prvního autora, druhý autor získává 50% bodového hodnocení prvního autora, třetí a další autor 25% bodového hodnocení prvního autora.
Při autorství většího počtu kapitol v knize či monografii je bodovacím limitem 3 kapitoly. Jakýkoli vyšší počet kapitol bodově odpovídá třem kapitolám, takže maximální bodový zisk za autorství kapitol v jedné monografii činí 9 bodů pro tuzemské a 18 bodů pro zahraniční monografie.

Tabulka dle rektorátu MU:

FAKULTA:
Předmět Minimum - m Maximum - M Krok - K
Příprava disertační práce 5 25 5
Odborná příprava 1 8 1
Pomoc při výuce 1 8 1
Zahraniční stáž 10 25 5
Společné předměty kurzy, atestace 5 50  
Publikace 1 99 1

Krokem se rozumí nejmenší počet kreditů pro odstupňování při zápisu předmětu. Například při minimu 5, maximu 50 a kroku 5 může student zapisovat kterýkoli z těchto počtů: 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50.


[u2]Nárok na zapsané kredity vzniká současně s udělením zápočtu (nebo jiného ukončení). Zápočet by měl udělovat školitel.
[u3]Viz předchozí komentář.
[u4]V případě, že standardní doba studia je 4 roky.
[u5]OR by měla vybrat povinné, popřípadě povinně volitelné. Všechno ostatní je automaticky volitelné.
[u6]To jsou ty ,z nichž vybírá OR.

 

Pro správnou funkci tohoto webu a jeho další zlepšování používáme soubory cookies - více informací. SKRÝT