Lékařská fakulta Masarykovy univerzity

Tato stránka již není aktualizována. Přejděte na nový web.

 

Aktualizace: 23. 1. 2019 10:01:30
Garant obsahu:
Ivana Pánková
Kompletní informace infoimage
Stránka číslo: 1673
Přístupů: 7244
Vytvořeno: 15. 11. 2017 14:00:32

P-PooL

Co je P-PooL?

P-PooL (Pregraduální Program prO mOtivované studenty Lékařství s rozšířenou vědeckou přípravou) je speciální modul v rámci magisterského programu Všeobecného lékařství, který se od standardní podoby studia liší tím, že studenti jsou od 1. ročníku aktivně zapojeni do vědecko-výzkumné činnosti (tj. vykonávají samostatnou exp. práci pod vedením školitelů na pracovištích LF MU) a absolvují rovněž teoretickou přípravu k vědecké práci (zastřešenou předmětem Vědecká příprava v rozsahu 8 semestrů) . P-PooL je výběrový (na základě dodatečného přijímacího řízení nad rámec přijetí do VL programu), přičemž vstup do programu je nabídnut nejlépe umístěným studentům u přijímací zkoušky nebo těm, kterým byla prominuta.

Komu je P-Pool určen

Program P- PooL si klade z cíl být prestižním vysokoškolským programem a jako takový je určen nadstandardně nadaným a motivovaným studentům lékařství (max. 20 v daném ročníku), kteří jsou ochotni a schopni plnohodnotně studovat Všeobecné lékařství a přitom se intenzivně věnovat vědě a výzkumu. Je určen studentům, kteří se chtějí připravit na práci špičkových vědeckých pracovníků v oblasti biomedicíny i špičkových klinických lékařů nové generace, schopných dalšího postgraduálního vzdělávání v plném rozsahu klinických, teoretických oborů, základního výzkumu a bioinženýrství. Kritéria pro přijetí studentů do programu zohledňují nejen výsledky středoškolského studia a přijímacích zkoušek, ale zejména vlastní aktivity a zájem studentů (např. středoškolská odborná činnost, olympiády aj.). Nezbytnou podmínkou je velmi dobrá znalost anglického jazyka.

Cíl a vize P-PooL

Cílem P-PooL je již na začátku studia podchytit motivované a nadané studenty se zájmem o širší pojetí studia medicíny a systematicky a individualizovaně se jim věnovat a takto vychovávat elitní skupinu lékařů s autentickou zkušeností s biomedicínským výzkumem („physician-scientist“) jako předpoklad kontinuálního personálního/vědeckého růstu LF MU, kvalitního klinického výzkumu v ČR (kde je - na rozdíl od základního výzkumu - role lékařů nezastupitelná) a kompetitivnost a prestiže LF MU jako silné vědecké instituce.

Jak probíhá studium v rámci P-PooL?

Od studentů v modulu P-PooL se očekává, že výsledky své výzkumné práce průběžně aktivně prezentují (na tuzemských i zahraničních vědeckých akcích a rovněž na půdě LF MU v rámci povinně SVOČ), publikují (ideálně jako první autoři práce s IF) a na a na závěr studia shrnou v závěrečné práci, kterou obhajují komisí.

Co může absolvování P-Pool absolventovi přinést

Kromě subjektivního uspokojení z absolvování extrémně náročné formy studia, unikátní zkušenosti a nadstandardní metodologické expertízy je, v případě (spolu)autorství vědeckých publikací, takovýto absolvent v zcela bezprecedentním postavení na trhu práce jak v tuzemsku tak v zahraničí. Mimoto může navázat vědeckou prací v doktorském studiu v kterémkoliv vybraném oboru na LF MU či jinde a dosáhnout titulu Ph.D. v relativně krátkém čase. Všichni absolventi P-Pool rovněž obdrží „diploma supplement“ s výčtem absolvovaných předmětů a kurzů v rámci P-PooL, dále „P-PooL certificate“ v angličtině popisující program a jeho náplň a otevřenou slovní referenci vyzdvihující kvality konkrétního absolventa pro účely žádosti o zaměstnání v tuzemsku či zahraničí. V neposlední řadě je nezanedbatelná i finanční podpora studentů P-PooL, pro něž jsou zavedeny speciální stipendijní programy.


Přihláška do programu P-PooL (.docx)
Program úvodního kurzu programu P-PooL pracoviště LF MU 10. - 14. 9. 2018 (.pdf)
Seznam výzkumných témat pro studenty 1. r. P-PooL 2018-19 (.pdf)
Způsob ukončení výzkumné práce v rámci P-PooL – písemná práce a obhajoba – pokyny pro studenty (.docx)
Obhajoby závěrečných prací studentů P-PooL (.pdf)

 

Pro správnou funkci tohoto webu a jeho další zlepšování používáme soubory cookies - více informací. SKRÝT