Program konference
8:00 – 9:00

Registrace účastníků konference

 

Přednáškový sál A - posluchárna č. 209

 

 

I. Blok přednášek

9:00 – 9:10

Slavnostní zahájení konference

Předsednictvo:

Mgr. Jitka Hůsková; Mgr. Alena Pospíšilová; doc. PaedDr. Mgr. Eva Zacharová Ph.D.

9:10 - 9:20

Mgr. Jitka Hůsková1; Mgr. Petra Juřeníková, Ph.D.2(Katedra ošetřovatelství; Fakulta zdravotnických věd; Univerzita Palackého v Olomouci1; Katedra ošetřovatelství, Lékařská fakulta; Masarykova univerzita2)

Měření aktuální úzkosti a faktory strachu u žen před gynekologickou operací

9:20 - 9:30

Mgr. Lenka Šeflová1; PhDr. Andrea Pokorná, Ph.D.2 (II. interní klinika - gastro-enterologická a hepatologická; Fakultní nemocnice Olomouc1; Katedra ošetřovatelství, Lékařská fakulta; Masarykova univerzita2)

Periferní žilní vstupy v praxi – prospektivní studie

9:30 - 9:40

Mgr. Alena Pospíšilová; doc. PhDr. Miroslava Kyasová, Ph.D. (Katedra ošetřovatelství; Lékařská fakulta; Masarykova Univerzita)

Faktory ovlivňující používaní ošetřovatelských intervencí v chirurgické klinické praxi

9:40 - 9:50

Doc. PaedDr. Mgr. Eva Zacharová Ph.D. 1; PhDr. Jana Haluzíková, Ph.D.2

(Katedra rehabilitace; Ostravská univerzita v Ostravě, Lékařská fakulta1; Ústav ošetřovatelství; Fakulta veřejných politik; Slezská univerzita Opava2)

Psychologické problémy chirurgického ošetřovatelství

9:50 – 10:00

Diskuze

10:00 – 10:10

Přestávka

 

 

II. Blok přednášek

Předsednictvo:

Doc. PhDr. Miroslava Kyasová, Ph.D.; Snježana Čukljek, prof.; Mgr. Jana Straková, Ph.D.

10:10 - 10:20

Snježana Čukljek, prof.; Sonja Kalauz (deans office; University of Applied Health Studies)

Continuing professional development – nurses experiences

10:20 - 10:30

Štefanija Ozimec Vulinec, prof. (Nursing department; University of Applied Health Studies)

Competence self-assessment of nursing students

10:30 - 10:40

Sanja Ledinski bacc. med. tech. (Nursing department; University of Applied Health Studies)

The Impact of technology on Patient Safety in Intensive Care Units

10:40 - 10:50

Mgr. Jana Straková, Ph.D.1; Mgr. Adéla Petrů2 (Katedra ošetřovatelství; Lékařská fakulta; Masarykova univerzita1; II. Chirurgická klinika, Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně2)

Hodnocení Vizuálně analogové škály a Numerické škály z pohledu pacientů a všeobecných sester

10:50 -11:00

Diskuze

11:00 – 11:10

Přestávka

 

 

III. Blok přednášek

Předsednictvo:

Doc. PhDr. Helena Koňošová Ph.D., mim. prof.; Mgr. Petra Juřeníková, Ph.D.; PhDr. Marie Zítková

11:10 - 11:20

Doc. PhDr. Helena Koňošová Ph.D., mim. prof.; Andrea Šagátová (Katedra ošetrovateľstva; Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce Sv. Alžbety; Bratislava)

Implementácia case managementu v práci sestry

11:20 - 11:30

Mgr. Jiří Vévoda, Ph.D.1; doc. PhDr. Kateřina Ivanová, Ph.D.1; doc. MUDr. Marie Nakládalová, Ph.D. (Ústav sociálního lékařství a zdravotní politiky; Lékařská fakulta; Univerzita Palackého Olomouc1; Klinika pracovního lékařství FN2)

Výzvy pro personální management všeobecných sester

11:30 - 11:40

RNDr. Magda Popelová (Oddělení klinické hematologie; FN u sv. Anny v Brně)

Využití kontinuálního vzdělávání ke zvýšení kvality práce v klinických laboratořích

11:40 - 11:50

Mgr. Lenka Kroupová (Katedra ošetřovatelství a porodní asistence; Fakulta zdravotnických studií; Západočeská univerzita v Plzni)

Osobnostní charakteristiky všeobecné sestry

11:50 - 12:00

PhDr. Marie Zítková (Interní hematologická a onkologická klinika FN Brno; Fakultní nemocnice Brno)

Adaptační proces-formalita či přínos

12:00 – 12:10

Diskuze

12:10 – 12:40

Přestávka

 

 

IV. Blok přednášek

Předsednictvo:

PhDr. Jana Haluzíková, Ph.D.; PhDr. Andrea Pokorná, Ph.D.; PhDr. Michaela Schneiderová

12:40 - 12:50

PhDr. Tatiana Rapčíková Ph.D.1; Bc. Natália Nagyová2(Katedra ošetrovateľstva; Fakulta zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici; Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave1; OAIM FN F. D. Roosevelta v Banskej Bystrici 2)

Etika, humánnosť a ľudská solidarita ako základné atribúty darcovstva orgánov

12:50 - 13:00

PhDr. Dana Sihelská (FZ SZU Banská Bystrica; Slovenská zdravotnícka univerzita Bratislava)

Skúsenosti s výučbou medicíny katastrof a hromadných nešťastí na Fakulte zdravotníctva SZU v Banskej Bystrici

13:00 - 13:10

PhDr. Andrea Bratová Ph.D.1; doc. PhDr. Ľubica Ilievová, PhD.2(Katedra klinických disciplín a urgentnej medicíny; Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva; Univerzita Konštantína Filozofa Nitra1; Katedra ošetrovateľstva; Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce; Trnavská univerzita v Trnave2)

Psychická pripravenosť na profesiu zdravotníckeho záchranára

13:10 - 13:20

PhDr. Jana Hocková, Ph.D. (Resuscitační oddělení pro dospělé; 1. Lékařská fakulta, ÚTPO; Univerzita Karlova)

Komplexní ošetřovatelská péče o nemocného po transplantaci plic

13:20 - 13:30

PhDr. Jana Haluzíková, Ph.D. (Ústav ošetřovatelství; Fakulta veřejných politik v Opavě; Slezská univerzita v Opavě)

Pohled na kvalitu života u dialyzovaných nemocných

13:30 – 13:40

Diskuze

13:40 – 13:50

Přestávka

 

 

V. Blok přednášek

Předsednictvo:

Mgr. Pavla Kudlová Ph.D; Mgr. Zdeňka Dobešová; Mgr. Olga Janíková

13:50 - 14:00

Mgr. Pavla Kudlová Ph.D. (Ústav ošetřovatelství; Fakulta humanitních studií; Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně)

Dílčí šetření zaměřené na posuzování a ošetřování nehojící se rány v Arcidiecézní charitě Olomouc

14:00 - 14:10

PhDr. Renáta Hrdličková, DiS. (Ústav teorie a praxe ošetřovatelství, 1.LF UK, Praha; VOŠ a střední odborná škola, MILLS, s.r.o., Čelákovice)

Hodnocení potřeb u terminálně nemocných v paliativní péči

14:10 - 14:20

Bc. Jana Burešová; Mgr. Jana Straková, Ph.D. (Katedra ošetřovatelství; Lékařská fakulta; Masarykova univerzita)

Znalost prvků primární prevence varixů dolních končetin u laické veřejnosti

14:20 - 14:30

PhDr. Marie Macková Ph.D. (Katedra porodní asistence a zdravotně sociální práce; Fakulta zdravotnických studií; Univerzita Pardubice)

Paliativní péče z pohledu obyvatel Šumperka

14:30 – 14:40

Diskuze

14:40 – 14:50

Slavnostní ukončení konference

 

Přednáškový sál B - seminární místnost č. 216A

 

 

I. Blok přednášek

Předsednictvo:

Mgr. Simona Saibertová; Mgr. Marta Šenkyříková

11:10 - 11:20

PhDr. Terézia Fertaľová, Ph.D.; PhDr. Ľudmila Majerníková, Ph.D.; PhDr. Wioletta Mikuľáková, Ph.D. (Fakulta zdravotníckych odborov; Prešovská univerzita)

Miera záťaže u laických opatrovateľov poskytujúcich starostlivosť pacientom s demenciou v regióne Východného Slovenska

11:20 - 11:30

PhDr. Katarína Zrubáková, Ph.D.; PhDr. Bc. Mariana Magerčiaková (Fakulta zdravotníctva; Katolícka univerzita v Ružomberku)

Edukácia a jej význam pri realizácii farmakoterapie seniora

11:30 - 11:40

PhDr. Mária Novysedláková Ph.D. (Katedra ošetrvateľstva; Fakulta zdravotníctva; Katolícka univerzita v Ružomberku)

Vplyv psychosociálnych faktorov u pacientov po infarkte myokardu

11:40 - 11:50

Mgr. Lucie Balarinová1; doc. PhDr. Kateřina Ivanová, Ph.D.2 (Ústav ošetřovatelství; Fakulta zdravotnických věd; Univerzita Palackého v Olomouci1; Ústav sociálního lékařství a zdravotní politiky, Lékařská fakulta,Univerzity Palackého v Olomouci2)

Edukace pedagogických pracovníků v oblasti zdravotní gramotnosti

11:50 - 12:00

Mgr. Simona Saibertová; doc. PhDr. Miroslava Kyasová, Ph.D. (Katedra ošetřovatelství; Lékařská fakulta; Masarykova univerzita)

Vliv moderní techniky na život seniora

12:00 – 12:10

Diskuze

12:10 – 12:40

Přestávka

 

 

II. Blok přednášek

Předsednictvo:

Mgr. Hana Pinkavová; Mgr. Lenka Mazalová

12:40 - 12:50

PhDr. Mária Šupínová Ph.D.; Mgr. Jana Lauková (Katedra ošetrovateľstva; Fakulta zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici; Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave)

Hovoríme dosť o právach hospitalizovaných detí?

12:50 - 13:00

Doc. PhDr. Beáta Frčová, Ph.D., MPH (Katedra ošetrovateľstva; Fakulta zdravotníctva SZU so sídlom v Banskej Bystrici; Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave)

Vzdelávanie a výkon povolania sestry na úseku starostlivosti o dieťa

13:00 - 13:10

doc. PhDr. Ľudmila Matulníková, Ph.D. (Katedra ošetrovateľstva; FZaSP; Trnavská univerzita)

Monitoring gestačnej telesnej hmotnosti ako nástroj identifikácie rizík u tehotnej ženy

13:10 - 13:20

Mgr. Hana Pinkavová; Mgr. Jana Straková, Ph.D. (Katedra ošetřovatelství; Lékařská fakulta; Masarykova univerzita)

Evaluace předmětu Základy ošetřovatelství u oboru Všeobecné lékařství

13:20 - 13:30

Mgr. Lenka Mazalová (Ústav ošetřovatelství; Fakulta zdravotnických věd; Univerzita Palackého)

Validizační studie ošetřovatelské diagnózy strach u hospitalizovaných dětí

13:30 – 13:40

Diskuze

13:40 – 13:50

Přestávka

 

 

III. Blok přednášek

Předsednictvo:

Mgr. Zdeňka Mikšová Ph.D.; Mgr. Petra Juřeníková Ph.D.

13:50 - 14:00

Mgr. Petra Juřeníková Ph.D.1; Mgr. Dana Adámková2(Katedra ošetřovatelství; Lékařská fakulta; Masarykova univerzita1; I. chirurgická klinika, Fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně2)

Znalosti seniorů v oblasti výživy v České republice a Rakousku

14:00 - 14:10

Mgr. Zdeňka Mikšová Ph.D.1; Mgr. Martin Šamaj, MBA2; PhDr. Lenka Machálková, Ph.D.3(Ústav ošetřovatelství; Fakulta zdravotnických věd; Univerzita Palackého v Olomouci 1,3; Fakultní nemocnice Olomouc2)

Kompetence členů ošetřovatelského týmu v kontextu teoretických východisek a praxe zdravotnických institucí v ČR

14:10 - 14:20

PhDr. Lenka Machálková Ph.D. (Ústav ošetřovatelství; Fakulta zdravotnických věd; Univerzita Palackého v Olomouci)

Hodnocení psychické zátěže v profesní skupině všeobecná sestra

14:20 - 14:30

Diskuze

14:30 – 14:40

Slavnostní ukončení konference

 

Postery

 1. PhDr. Eva Balogová; PhDr. Jarmila Bramušková (Fakulta zdravotníctva; SZU Bratislava so sídlom v Banskej Bystrici)
  Parenterálna verzus enterálna výživa u pacientov vyžadujúcich intenzívnu ošetrovateľskú starostlivosť

 2. PhDr. Jarmila Bramušková; PhDr. Eva Balogová (FZ SZU Bratislava so sídlom v Banskej Bystrici; Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave)
  Ošetrovateľská starostlivosť o tracheostómiu v intenzívnej starostlivosti

 3. Mgr. Zdeňka Dobešová; Mgr. Olga Janíková; Bc. Jitka Jašková; Bc. Petra Jašková (Katedra ošetřovatelství; Lékařská fakulta; Masarykova univerzita; Brno)
  Kazuistika v podobě kritické analýzy

 4. PhDr. Elena Janiczeková; Margita Sedliaková (Katedra ošetrovateľstva; Fakulta zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici; Slovenská zdravotnícka univerzita Bratislava)
  Edukácia pacienta s klinickou diagnózou hemoroidy

 5. Mgr. Petra Juřeníková Ph.D.1; Mgr. Iva Matějsková2(Katedra ošetřovatelství; Lékařská fakulta; Masarykova univerzita1; Diecézní charita Brno, Charitní ošetřovatelská služba Brno2)
  Psychosomatika v geriatrické ošetřovatelské péči

 6. PhDr. Mária Kaščáková (Fakulta zdravotníckych odborov; PU v Prešove)
  Pokročilá ošetrovateľská prax - nový trend v oftalmologickom ošetrovateľstve

 7. Mgr. Peter Kutiš1; Lukáš Kober2(Katedra fyzioterapie; Fakulta zdravotníctva KU v Ružomberku; Katolícka univerzita v Ružomberku1; Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie, Vyšné Hágy2)
  Spolupráca fyzioterapeut - sestra v edukácii pacienta s TBC

 8. PhDr. Marie Macková, Ph.D.; Magda Taliánová (Katedra porodní asistence a zdravotně sociální práce, Fakulta zdravotnických studií, Univerzita Pardubice)
  Psychosociální dopady lymfedému u pacientů s onkologickou diagnózou

 9. PhDr. Iveta Ondriová Ph.D.; Dagmar Magurová; Eleonóra Klímová (Fakulta zdravotníckych odborov; Prešovská univerzita )
  Psychická záťaž sestier pri ošetrovaní chorých s demenciou a jej vplyv na kvalitu ošetrovateľskej starostlivosti

 10. Mgr. Alena Pospíšilová; Doc. PhDr. Miroslava Kyasová, Ph.D. (Katedra ošetřovatelství; Lékařská fakulta; Masarykova Univerzita; Brno)
  Intervence klasifikace NIC v chirurgickém ošetřovatelství

 11. PhDr. Tatiana Rapčíková Ph.D.1; Mgr. Monika Lubyová2  (Katedra ošetrovateľstva; Fakulta zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici; Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave2; Stredoslovenský ústav srdcovo - cievnych chorôb, a. s., Banská Bystrica2)
  Etické aspekty edukácie pacienta s implantovaným defibrilátorom

 12. PhDr. Dana Sihelská; Bc. Ružena Poláčiková (FZ SZU Banská Bystrica; SZU Bratislava so sídlom v Banskej Bystrici)
  Ochrana a bezpečnosť zdravotníckeho záchranára

 13. PhDr. Mária Šupínová, Ph.D.; PhDr. Jana Virgulová (Fakulta zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici; Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave)
  Špecifiká ošetrovateľskej starostlivosti o novorodenca s hyperbilirubinémiou

 14. PhDr. Jana Virgulova; PhDr. Mária Šupínová, Ph.D. (Katedra osetrovatelstva; Fakulta zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici; SZU Bratislava)
  Specifikum v práci opera

 15. nej sestry v starostlivosti o chirurgického pacienta

 

Pokyny pro aktivní účastníky

Přednášející odevzdají své příspěvky v době od 08,30 – 09,00 hod. v přednáškovém sále A (posluchárna č. 209) Ing. Igoru Kubovi a v přednáškovém sále B (seminární místnost č. 216 A) Mgr. Martě Šenkyříkové.

 

PřílohaVelikost
Soubor Word soubor165.94 KB