Výzkumná činnost

Výzkumná činnost Oddělení lékařské antropologie Lékařské fakulty Masarykovy univerzity v Brně probíhá v rámci projektu, jehož hlavním cílem je zjistit na základě standardní antropologické analýzy a paleopatologického vyšetření dostupné informace o tělesných vlastnostech a zdravotním stavu středověkých a novověkých obyvatel Moravy, zmapování genetické zátěže (vrozených anomálií a dědičných chorob), vlivu přírodního i umělého prostředí na výskyt chorob a jejich dopadu na fyzické (tělesné) vlastnosti postižených jedinců a celých populací. Pracoviště se zabývá také rozvojem nových metod určování dožitého věku na základě kosterních pozůstatků, zejména s využitím tvrdých zubních tkání, a jejich srovnáním s metodami již existujícími. Nové metody určování věku podle zubů jsou uplatňovány při identifikaci kosterních pozůstatků neznámého původu v rámci historické i forénzní antropologie. Výzkumná práce zahrnuje antropologickou analýzu osteologických souborů (včetně demografických dat a identifikace kosterních pozůstatků), paleopatologické studie s kazuistikou (rozbor patologických změn u jednotlivých případů), sledování zdravotního stavu populací (epidemiologie, frekvence výskytu chorob, vlivy přírodního i sociálního prostředí, hodnocení úrovně medicínské péče ve zkoumaném historickém období a možnosti léčebných zásahů), morfologii pohybového aparátu (se zaměřením na variabilitu kostí).

Z tohoto hlediska byly v posledních letech prostudovány například kosterní pozůstatky z období stěhování národů z Líbivé u Břeclavi, ze slovanského pohřebiště v Olomouci-Nemilanech a novověkých nalezišť, a to z kostnice ve Křtinách, z chrámu sv. Petra a Pavla v Brně, ze Žerotínského náměstí v Brně, z Kyjova, Příbora, Veselí nad Moravou, ze žerotínské hrobky v Bludově, ze zrušeného Městského hřbitova na Antonínské ulici v Brně, z hromadného hrobu vojáků padlých v bitvě u Slavkova, ze hřbitova Nemocnice Milosrdných bratří v Brně a dalších.

Výsledky výzkumné práce jsou prezentovány na tuzemských i zahraničních konferencích a v odborných časopisech. Formou populárních přednášek a výstav (spoluautorství na výstavě "Člověk proti nemocem", paleopatologická expozice v Anatomickém muzeu profesora Karla Žlábka, výstavka v kryptě chrámu Nanebevzetí Panny Marie ve Křtinách) je informována i široká veřejnost.

Pracovníci oddělení se rovněž účastní oponentských řízení při obhajobách diplomových prací na Katedře antropologie MU, vypracovávají oponentské posudky pro grantové agentury a recenzní posudky prací odborných časopisů.

Oddělení lékařské antropologie dlouhodobě spolupracuje s řadou moravských archeologických, antropologických a lékařských pracovišť, s Muzeem města Brna, s Výzkumným ústavem veterinárního lékařství v Brně, s antropologickým oddělením Národního muzea v Praze, Kriminalistickým ústavem v Praze, Stomatologickou klinikou Lékařské fakulty v Plzni, s Katedrou antropologie v Szegedu (Maďarsko), s Rijksmuseem van Oudheden a Egyptologickým ústavem univerzity v Leidenu (Holandsko). Členové Oddělení lékařské antropologie se na pozvání anglicko - holandské expedice účastní již přes deset let výzkumných prací v Nekropoli Nové říše v Sakkáře (Egypt).