6.5 EMBRYOLOGIE I


 • Sada obrázků, schémat a grafů:
 • 1. Porovnání mitózy a meiozy (obr. I-1 – 6.5 – 1)

  2. Meióza (obr. I-2 - 6.5 – 2)

  3. Ovariální a menstruační cyklus – vzájemné vztahy (obr. I-3a – 6.5 – 3)

  Hormony, reprodukční cykly a bazální teplota (obr. I-3b – 6.5 – 4)

  4. Hormony a reprodukční cykly ženy (obr. I-4 – 6.5 – 5)

  5. Oplození a implantace (obr. I-5 – 6.5 – 6)

  6. Rýhování a implantace (obr. I-6 – 6.5 – 7)

  7. Implantace – začátek 7. dne (obr. I-7 – 6.5 – 8)

  8. Implantace – 10. den (obr. I-8 – 6.5 – 9)

  9. Implantace – 13. den (obr. I-9 – 6.5 – 10)

  10. Dorzální strana zárodečného terčíku – 14. den vývoje (obr. I-10 – 6.5 – 11)

  11. Zárodečný terčík – 16. den vývoje (obr. I-11 – 6.5 – 12)

  12. Zárodečný terčík – 18. den vývoje (obr. I-12 – 6.5 – 13)  FLEXE ZÁRODKU (odškrcení zárodku od okolí)

  FLEXE = proces přeměny zárodečného terčíku ve válcovité tělo zárodku.

  V průběhu flexe se zárodek oddělí od extraembryonálních struktur, uzavírá se intraembryonální coelom, vytvoří se základ primitivního střeva a pupečního provazce.


 • probíhá ve 4. týdnu vývoje
 • terčovité tělo embrya nabude podobu válce ohnutého konvexitou do amniové dutiny (válec zaujímá zhruba 3/4 kruhu)
 • komunikace embrya s extraembryonálními strukturami se postupně redukuje na oblast pupečníku

 • Příčinou flexe je rychlý růst amniové dutiny a její propagace (přesun) ventrálním směrem pod okraje zárodečného terčíku.


  Proces charakterizující založení ohraničujících rýh (záhybů):

 • přední
 • 2 postranních (pravá a levá)
 • zadní

 • S přesunem amniové dutiny

 • ventrálně se přemístí břišní stvol s allantois a umbilikálními cévami
 • zúží se komunikace žloutkového váčku s vyvíjejícím se primitivním střevem na ductus omphalomesentericus s doprovodnými cévami.

 • Amniový ektoderm a somatický extraembryonální mezoderm spojí tyto struktury v základ pupečníku.  PŘEHLED VÝVOJE PLODOVÝCH OBALŮ: AMNION A CHORION

  AMNION = obal složený z ektodermu a somatického extraembryonálního mezodermu


 • zakládá se v průběhu 7. dne
 • ze štěrbinek mezi ektodermem a cytotrofoblastem blastocysty => jednotná dutina = amniový váček
 • (předpokládá se spoluúčast buněk cytotrofoblastu – tzv. amniogenní buňky, které vycestují z cytotrofoblastu a dají původ stropní části budoucího amnia)

  CHORION = obal složený z cytotrofoblastu a somatického extraembryonálního mezodermu


  Stadia vývoje:

 • cytotrofoblastické pupeny – 10. den vývoje
 • primární choriové klky – 12. – 13. den (do pupenů vrůstají z primitivní choriové dutiny buňky somatického /parietálního/ extraembryonálního mezodermu

 • // mění se poměr mezi cytotrofoblastem a plasmoditrofoblastem: plasmoditrofoblast je vytlačován primárními klky k periferii a rozprostře se v souvislé vrstvě po jejich povrchu = rezorpční plasmodium, trofoblastické lakuny => příští intervilózní prostory //
 • sekundární choriové klky – v 17. až 18. dnu – založení extraembryonálních krevních cév (vaskularizace)


 • PLACENTACE A TYPY PLACENT

  PLACENTACE = vytvoření těsného spojení vaskularizovaného choria s děložní sliznicí


  Vaskularizace choria se děje:

  a) prostřednictvím cév ve stěně žloutkového váčku – omfaloidní placentace (nižší savci) b) prostřednictvím umbilikálních cév podél allantois (výchlipka zadního střeva) v zárodečném resp. břišním stvolu – alantoidní (chorioalantoidní) placentace (člověk a primáti)

  Rozdělení placent:

  1) podle rozložení (uspořádání) choriových klků na choriu a) difúzní placenta (placenta diffusa) – klky jsou rozptýleny rovnoměrně po celém choriové obalu, b) kotyledonová placenta (placenta cotyledonata seu multiplex) – klky vytvářejí na choriu různý počet větších okrsků (kotyledony), z nichž každý leží v jamkovité prohlubni endometria, zvané caruncula, c) pásová placenta (placenta zonaria) – klky jsou seskupeny okolo choriového obalu do útvaru podoby pásu, d) diskoidální placenta (placenta discoidalis) – klky tvoří na povrchu choria terč o různém rozměru
  2) podle intimity spojení (srůstu) choria a děložní sliznice a) placenta epiteliochorialis – choriové klky jsou volně přiloženy k neporušenému povrchu děložní sliznice, takže po odloučení placenty zůstane její povrch intaktní (prase, lichokopytníci – placenta diffusa), b) placenta syndesmochorialis – děložní epitel je rozrušen a choriové klky jsou vrostlé do děložního vaziva; odloučení placenty je spojeno s mírným krvácením (většina přežvýkavců – placenta cotyledonata), c) placenta endoteliochorialis – rozrušeny jsou děložní epitel a vazivo, takže choriové klky dosahují až k endotelu krevních vlásečnic (šelmy – většinou placenta zonaria), d) placenta hemochorialis – choriové klky jsou omývány mateřskou krví, která pomalu protéká intervilózním prostorem (člověk, primáti – placenta discoidalis).

  LIDSKÁ PLACENTA


  CHARAKTERISTIKA LIDSKÉ PLACENTY: 6.5 – 14

  - HEMOCHORIALIS

  - DISCOIDALIS

  - OLLIFORMIS


  SOUČÁSTI PLACENTY:

 • PARS FETALIS PLACENTAE – choriová ploténka + choriové klky, intervilózní prostor
 • PARS MATERNA PLACENTAE = zona functionalis deciduae basalis

 • Placentární bariéra /první polovina těhotenství/:

  - endotel a bazální membrána vlásečnic choriového klku

  - tenký lem rosolovitého vaziva (pokud vlásečnice neleží při povrchu klku)

  - bazální membrána a Langhansovy cytotrofoblastické buňky

  - plasmoditrofoblast


  Placentární bariéra /druhá polovina těhotenství/:

  - endotel a bazální membrána vlásečnic choriového klku

  - tenký lem rosolovitého vaziva (pokud vlásečnice neleží při povrchu klku)

  - plasmoditrofoblast


  Villi choriales se zakládají po celém povrchu implantujícího se vejce, resp. jeho choriového obalu


  Rozdílný růst: v oblasti decidua basalis (částečně také decidua marginalis) a v oblasti decidua capsularis a rozlišení ve 2 základní oddíly:


 • CHORION FRONDOSUM (proti decidua basalis – menší a klkaté)
 • CHORION LAEVE (proti decidua parietalis – větší a hladké)

 • Chorion frondosum sroste s decidua basalis => lůžko neboli placenta


  ZMĚNY NA AMNIU


 • roste rychleji než choriová dutina
 • mezoderm amnia srůstá s mezodermem choria => amniochorion
 • amniový vak obsahuje amniovou tekutinu (plodovou vodu)

 • Funkce plodové vody:

 • mechanická – chrání plod před nárazy a umožňuje mu pohyb
 • homeostatická a transportní
 • dilatace porodního kanálu

 • Amnioskopie  FUNKCE PLACENTY:


 • respirační
 • nutritivní – transport látek z krve matky do krve plodu (voda, elektrolyty, vitamíny, volné mastné kyseliny, nekonjugované steroidy aj.)
 • exkreční – eliminace močoviny, kyseliny močové a bilirubinu
 • transport protilátek
 • protektivní – brání průniku biologických agens, chemických látek a léčiv z krve matky do plodu, skrz placentu však penetrují některé virusy (rubeoly, neštovic, poliovirus, coxackie aj.), protozoa (Toxoplasmosa gondii), drogy (heroin,kokain, alkohol, nikotin) a některá léčiva (morfin, barbituráty, chlorpromazin, reserpin, meprobamat)
 • endokrinní – produkce hormonů
 • - lidský choriový gonadotropin (hCG – human chorionic gonadotropin)

  - lidský choriový somatomammotropin (hCS – human chorionic somatomammotropin) /placentární laktogen/

  - estrogen

  - progesteron


  VÝVOJ PUPEČNÍKU


  Pupečník spojuje plod s placentou

  Vývoj pupečníku úzce souvisí:

  s růstem amniové dutiny a ohraničováním embrya od okolí /flexe zárodku/ => vývoj ventrální stěny zárodku


  Během 4. týdne: přemístění přechodu mezi amniovým epitelem a povrchovým ektodermovým epitelem embrya na ventrální stranu => primitivní pupek


  V primitivním pupku:

 • břišní (původně zárodečný) stvol spojující embryo se stěnou choriové dutiny (obsahuje allantois a základy pupečních cév)
 • ductus omphalomesentericus spolu se žloutkovými cévami (aa. + vv. omphalomesentericae)
 • viscerální list extraembryonálního mezodermu
 • proximálně při tělní stěně extraembryonální coelom (sem se dočasně přemístí střevní kličky => fyziologická pupeční hernie, po repozici je integrován do břišní dutiny fetu)

 • Růst pupečního provazce do délky


  Donošený pupečník: 50 – 60 cm dlouhý; 1,5 – 2 cm tlustý

 • na povrchu amniový epitel
 • rosolovité vazivo – probíhají v něm spirálovitě v. umbilicalis a 2 aa. umbilicales

 • Inzerce pupečníku na placentě:

 • insertio centralis
 • insertio marginalis
 • insertio velamentosa (úpon mimo placentu – na chorion laeve)

 • ANOMÁLIE PLACENTY


  Anomálie choriových klků: (1 :100 těhotenství)

 • mola hydatidosa
 • chorionepitheliom

 • Anomálie v uložení:

 • placenta praevia (vcestné lůžko) – krvácení z rodidel v 28. – 29. týdnu
 • placenta accreta
 • placenta increta

 • Abnormality ve tvaru a velikosti:

 • placenta membranacea – extrémně tenká, zaujímá přes 60% povrchu děložní dutiny
 • placenta bipartita (tripartia) – 2 – 3 neúplně separované laloky
 • placenta duplex (multiplex) – oddělené laloky se samostatnými cévami
 • placenta praevia (vcestné lůžko) – krvácení z rodidel v 28. – 29. týdnu
 • placenta succenturiata – hlavní lalok + 1-2 akcesorní laloky (menší)
 • placenta fenestrata

 • ANOMÁLIE PUPEČNÍKU


 • krátký pupečník – 20 – 30 cm
 • dlouhý pupečník – 80 – 90 cm - nebezpečí strangulace nebo pravých uzlů
 • absence jedné umbilikální arterie – hypotrofický plod
 • insertio velamentosa

 • ANOMÁLIE OBJEMU AMNIOVÉ TEKUTINY

 • polyhydramnion – více než 2 l , vrozené vady CNS, atrezie trávicí trubice
 • oligohydramnion – méně než 1 l , poruchy funkce fetálních ledvin