Listopad 9, 2016

Magisterské studijní programy

Aktuální informace pro studenty Všeobecného a Zubního lékařství a oboru Bioanalytická laboratorní diagnostika ve zdravotnictví – Embryolog, k organizaci výuky kurzu Histologie a embryologie I

Organizační opatření:

 • Organizace výuky odpovídá harmonogramu akademického roku
 • Přednášky probíhají pouze v online režimu v termínu daném rozvrhem.
 • Praktická výuka probíhá prezenčně s respektem k daným hygienickým omezením. Praktická cvičení jsou zaměřena na mikroskopické pozorování a studium histologických preparátů, jejich zákres a anotaci.
 • Je nutné striktně dodržovat protiepidemická opatření, včetně používání ochranných pomůcek, okamžitého hlášení změn zdravotního stavu a rizikových kontaktů.
 • Forma výuky může být upravena vzhledem k aktuální epidemiologické situaci a opatřením.
 • Detailní organizace výuky je stanovena opatřením přednosty Ústavu: Praktika a zkoušky 2021.

Podmínky získání zápočtu

 • 100% účast v praktických cvičeních
  • Student je povinen absolvovat všechna praktická cvičení. Absence je nutné nahradit.
 • Úspěšně absolvovaný zápočtový test
  • Test proběhne v IS formou odpovědníku a bude zahrnovat otázky na probíraná témata. Test bude zpřístupněn posledních 14 dní semestrální výuky. Limit pro splnění testu je 90%, test je možné libovolně opakovat od jeho otevření po dobu 14 dnů.
 • Kompletní sada protokolů podepsaných učitelem
  • Šablona protokolu: CZ / EN.
  • Pro získání zápočtu je nezbytné doložit kompletní sadu protokolů, jejichž nezbytnou součástí jsou anotované nákresy z mikroskopického pozorování. Protokol je označen hlavičkou (titulním listem podle šablony) a musí být podepsán vyučujícím.

Kromě doporučené literatury jsou vhodným doplňkem ke studiu také virtuální Histologický atlas a Cytologický a embryologický atlas.

Řešení absence v praktických cvičeních

 • V případě absence v prakticích je student povinen:
  • v nejkratším možném termínu se omluvit svému vyučujícímu, a současně doložit omluvenku Studijnímu oddělení. V případě potřeby jsou specifické situace řešeny individuálně.
  • chybějící praktikum nahradit
 • Praktické cvičení je možné nahradit prezenční nebo distanční formou.
  • prezenční náhrada: po dohodě s vyučujícím daného praktika, student vypracuje ve vhodném termínu řádné výuky protokol včetně anotovaných nákresů.  Protokol zkontroluje a podepíše vyučující, který má výklad.
  • distanční náhrada: v případě, že okolnosti neumožní prezenční náhradu, je možné nahradit chybějící praktikum online způsobem. Tato forma náhrady zahrnuje 1) vypracování anotovaných nákresů podle materiálu dostupného online (Histologický atlas, Cytologický a embryologický atlas). 2) zodpovězení bloku teoretických otázek (zadání jsou v IS). Odpovědi student přiloží k protokolu. 3) Student se dále po dohodě se svým vyučujícím zúčastní online konzultace zaměřené na demonstraci klíčových struktur. Podmínkou účasti na online konzultaci je splnění bodu 1) a 2) a formální omluva cestou IS.

  Program přednášek a praktik v jarním semestru 2021

 • Všeobecné a zubní lékařství: Sylabus
 • Bioanalytická laboratorní diagnostika ve zdravotnictví – Embryolog: Sylabus

Kontakty

Během řádné semestrální výuky se studenti obracejí na vyučujícího své seminární skupiny. Jméno vyučujícího je uvedeno v rozvrhu, kontakt v IS. Pro neadresné dotazy je možné využít adresu: email


Výběrové přednášky z embryologie a teratologie

 • Jarní semestr (anglicky) EN
 • Podzimní semestr (česky) CZ
 • Předmět VLET0311p je vhodné zapisovat paralelně s předmětem Histologie a Embryologie II

V jarním semestru 2021 probíhají přednášky pouze online v termínu daném rozvrhem.


Orální histologie a embryologie

 • Kurz ZLOH041p a ZLOH041c je určený pro studenty Zubního lékařství
 • Výuka probíhá v jarním semestru
 • Sylabus přednášek a cvičení EN/CZ
 • Požadavky ke zkoušce EN/CZ

Cytologie, histologie a embryologie

 • Kurz Bi2120 a Bi2120c je určený pro studenty PřF MU (studenti LF si zapisují předmět Histologie a embryologie I).
 • Přednášky probíhají dle sylabu a rozvrhu předmětu Histologie a embryologie I v jarním semestru
 • Cvičení Bi2120c je určeno pro studenty Lékařské genetiky a molekulární diagnostiky, sylabus je totožný s cvičením předmětu Histologie a embryologie I (pro obor Embryolog).
 • Seminář Bi2120s je určený pouze pro studenty Antropologie. Má vlastní sylabus a rozvrh.
 • Požadavky ke zkoušce vycházejí z přednášek a jsou stejné pro studenty LGMD i Antropologie.
 • Bližší informace v IS MU

Mikroskopická anatomie

 • Kurz LFMA011p a LFMA011c je určený pro studenty PřF MU (studenti LF si zapisují předmět Histologie a embryologie II)
 • Výuka probíhá dle sylabu a rozvrhu předmětu Histologie a embryologie II v podzimním semestru
 • Bližší informace v IS MU
Informace: doc. RNDr. Petr Vaňhara, PhD., MUDr. Eva Mecová